Zurich, Couteau à Pain, Teflon

CHF 99.90
PKT-04a

Panorama : Höch Hund, Druesberg, Bifertenstock, Tödi, Clariden, Chammliberg, Gross Schärhorn, Chaiserstock, Gross Windgällen